MUNKAVÉGZÉS FELTÉTELEI A BANK CENTER ÉPÜLETÉBEN

A Bank Center épületében munkavégzés esetén az alábbi előírásokat kell betartani:

 1. A ház területén és közvetlen környezetében, minden munkavégzési tevékenységhez az Üzemeltető, valamint szükség esetén az érintett bérlemény Bérlőjének előzetes írásbeli engedélye szükséges. Az engedélyt a munkavégzés megkezdése előtt 2, tűzjelző és tűzoltó hálózatot érintő munkák esetén 6 munkanappal kell az Üzemeltetőtől megkérni. Az engedélyt a www.bankcenter.hu/ugyfelkapu webes felületen lehet kérelmezni. Amennyiben a munkavégzéshez vagyonőri felügyelet is szükséges, akkor ennek költségét az Üzemeltető továbbszámlázhatja az igénylő felé.

   

 2. A füst- és tűzjelző vagy a sprinkler hálózat engedély nélküli megbontása szigorúan tilos és a kivitelezés azonnali leállítását és / vagy a kivitelező kitiltását vonja maga után. Tűzveszélyes munka végzéséhez külön engedély szükséges. Amennyiben a sprinkler hálózat ürítése, töltése vagy kizárása szükséges, ennek díját az üzemeltető továbbszámlázhatja az igénylő felé.

   

 3. A bérlemény alaprajzi elrendezését vagy az épület szerkezeti elemeit érintő kivitelezések esetén, a terveket még a munkavégzési engedély igénylése előtt az Üzemeltetővel egyeztetni kell. A munkavégzési igény ebben az esetben csak az ütemterv és a műszaki tartalom jóváhagyása után nyújtható be.

   

 4. Munkanapon, bérlőink nyugalma érdekében, 8 és 18 óra között minden olyan tevékenység tilos, ami a normál irodai munkavégzést zavarhatja (pl.: zajjal, porral, kellemetlen szagokkal járó munkálatok)!

   

 5. Hétvégi rendezvények miatt a munkaidőn túl vagy hétvégére tervezett munkákat is előzetesen egyeztetni kell!

   

 6. A kivitelezők dolgozói részére a beléptetés kizárólag a -1 szinten lévő teherbejáraton keresztül történik. A belépéshez az adott munkaterületre és útvonalra korlátozott belépőkártyát kapnak a munkavégzők. Az azonosító kártyákat jól láthatóan kell viselni, kérésre fel kell mutatni. Az épületen belül csak a kártyák használatával lehet közlekedni.

   

 7. A kivitelezéshez szükséges eszközöket és anyagokat az épület -1 szintjén lévő teherbejáraton kell beszállítani közvetlenül a munkavégzés helyszínére. Ezeket az épület egyéb területein még átmenetileg sem lehet elhelyezni, lerakni.

   

 8. Az anyagszállítás módját és útvonalát a munkavégzési területre az Üzemeltető határozza meg. A szállítási útvonal, illetve a szállításra használt berendezések (felvonó, emelőplató, …stb.) védelméről gondoskodni kell. A szállításra vonatkozó további előírásokat az erre vonatkozó szabályzat tartalmazza.

   

 9. Gépjárművel a -1 teherbejáratot kizárólag az anyag és eszközszállítás idejére lehet igénybe venni. A teherportához csak a 2,2 m magasságot meg nem haladó és 6 m-nél rövidebb gépjárművel lehet behajtani.

   

 10. A Biztonsági szolgálatnak (továbbiakban: Szolgálat) jogában áll ellenőrizni a dolgozókat belépéskor és kilépéskor egyaránt. Az épületbiztonsági előírások miatt kizárólag annak engedélyezhető a beléptetése, aki érvényes azonosító okmány bemutatásával igazolja a kilétét (személyi adatokat tartalmazó arcképes okmány). Ennek hiányában a beléptetés megtagadható.

   

 11. A Szolgálat az épület bombariadó tervében foglaltak alapján ellenőrizheti a belépő személy által beszállítani kívánt tárgyakat, csomagokat. Az átvizsgáláshoz való hozzájárulás hiányában a Szolgálat a beléptetést megtagadja.

   

 12. A Szolgálat jogosult továbbá az Üzemeltető által előzetesen nem engedélyezett munkavégzést meggátolni, a dolgozók belépését megtagadni, az anyagok és felszerelések bevitelét megakadályozni.

   

 13. Az engedélyezett munkavégzéssel kapcsolatos feltételek betartását az üzemeltető munkatársai és a biztonsági szolgálat tagjai jogosultak bármikor ellenőrizni, azok bármelyikének megszegése esetén a munkavégzést azonnali hatállyal felfüggesztetni, indokolt esetben az áramszolgáltatást kikapcsolni. Az üzemeltető jogosult a munkavégző szabálysértéséért, illetve gondatlansága miatt szükségessé váló beavatkozásért eljárási díjat felszámítani. Ennek összege esetenként 20.000 Ft+Áfa, melytől rendkívüli esetben az Üzemeltető jogosult eltérni.

   

 14. Az épület a kivitelezők részére nem tud szabad parkolóhelyet biztosítani!

   

 15. Alapvetően kivitelezők részére a -1 szinten biztosított a mosdó használat. Amennyiben szükséges, az Üzemeltető ettől eltérően is biztosíthat lehetőséget az alábbi feltétellel: a kijelölt WC- t a kivitelezést végző építésvezető átveszi, és ugyanolyan állapotban adja azt vissza, mint az átvételkor volt.

   

 16. A kivitelező köteles az Üzemeltetőt és a Szolgálatot értesíteni rendkívüli esemény bekövetkeztekor.

   

 17. A munkavégzőt kárfelelősség terhel minden olyan személyi vagy vagyoni kárért, melyet szándékosan vagy gondatlanságból okoz az irodaház területén.

   

 18. A munkavégzés során és annak befejezésekor a munkavégző köteles a takarításról gondoskodni, különös tekintettel a közös területekre, folyosókra. Az építés során keletkezett hulladékot, építési törmeléket a kivitelezőnek a lehető legrövidebb időn belül el kell szállítania. Az épületen belül törmelék, hulladék tárolására még átmenetileg sincs lehetőség.

   

 19. Amennyiben az építési törmelék elhelyezése konténerben történik, úgy a behajtási- és a területfoglalási engedélyről a kivitelezőnek kell gondoskodnia. Az engedélyek egy-egy másolatát az Üzemeltetőnek át kell adni. Az engedély nélkül elhelyezett, vagy lejárt engedélyű konténert az elhelyező költségére az Üzemeltető elszállíttatja. Az elhelyező köteles a konténer rendszeres ürítéséről, környezetének rendben tartásáról gondoskodni. A takarítás elmulasztása esetén az Üzemeltető az engedéllyel rendelkező költségére gondoskodhat a takarítás elvégeztetéséről.

   

 20. Tűzveszélyes munkát az épületben csak tűzvédelmi szakvizsgával rendelkező személy végezhet, tűzgyújtási engedély birtokában.

 21. Amennyiben a munkavégzés a tűzszakaszok közötti tűzszakasz zárásokat is érinti, úgy a kivitelezőnek kötelessége ezeket szakszerűen helyreállítani.

   

 22. AZ ÉPÜLETBEN AZ ALKOHOLTARTALMÚ ITALOK BEHOZATALA, FOGYASZTÁSA ÉS A DOHÁNYZÁS SZIGORÚAN TILOS!

   

Kérem a fentiek szigorú betartását!

Gáborjáni Szabó Gábor

Property Manager

Budapest, 2018. június 12.